En francique mosellan

En francique rhnan

En francique luxembourgeois

 Moselfrnkisch' Haikus


Sprochbam

De Birck dicht am haus

Hochgeschoss weiss gokelich

Se sprocht mem Kandel

 

D Blumestock

De Nas am Fenschder

Egesperrt en sein Deppen

Die drauen lachen

 

Rejenboren

De Farwen drepsen

Em Mler ent Aquarell

Der Bensel hlt stll

 

Nadur

Well Dauwen em baam

Gurren geckisch om ihr Brut

Zwo Atzeln guren.

 

Owens om Berch
Mer sitt wait ent Land
Et Dal lit wie offgeschnit
De Saar dmpt bludich

Grard Carau

Tire de la revue Paraple n1/2001 (partie p. 66)

HAUT

 

 

Driesch

 

Synagoge en Boulay

 

Jdisch Goddeshaus

l schdehschd de

e besselchen vadggd

e besselchen vaschdobbd

so

ss wie wenn de

e besselchen ngschdlich wrschd

 

J

sd da Mnn

den wo ich fren

mir hnn he-i noch e kln

jdisch Gemn

fre-ia

d wooren't a mee

on wie a main betroffen Gesicht sidd

ergndzd a

dussma

et hdd fre-ia schon

e Synagoge he-i gen...

vor em Kre-ich...

 

On ich dng-gen ma

wie datt wor

wie se sesammegetrief

on en Prozessionen

von den braunen Schergen

en et Ld

on en de Dott

gejeed genn senn

heeren ihr schdomm

Schra-ein

 

Et es lng her on nie vorbai

der Schdeer an dainem Goddeshaus

soll denen laichden

die so grausam geschdorf senn

a soll Toleranz aanmahnen

bai den Bssawessan

on soll vashnen

d wo emma noch

Schrang-gen schdehn

wail ma doch allegaa

Geschwischda sen

 

Synagoge von Boulay

ich wenschen da

ss de

en dausend Johr

emma noch

schdehschd

 

Hildegard

Tire de la revue Paraple n1/2001

HAUT

 

 

Assimilation

 

De Zeit s do le temps est l

Wo us de Gedanken aus em Kopp o les penses de nos ttes

Verschmelzen. seront fondues.

De Zeit s komm Le temps est venu

Wo us de Biller aus em Herzen o les images de nos coeurs

Verbrennen. seront incendies.

 

De Zeit der Niiderdrchtichkeet.Le temps de la lchet.

De Zeit for sich ze schmen.Le temps quil faut pour avoir honte.

De Leit sn reif: Les gens sont mrs :

Mei Land muss ersaufen mon pays doit se noyer

Mei Sprooch erstcken. ma langue touffer

 

De Zeit s do Le temps est l

For us ze verlieren.pour nous perdre.

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

HAUT

 

 

Gedicht for welschisierten Lorrains.

 

Ich wll der verzehlen von den Gefihlen

Mais les mots se perdent

Schin rohig un gemihtlig...

Mais tu ne comprends plus

Wenn de Trnen bs aan de Ecken von den Auen kommen, weil alles verbleecht...

Aber nicht in meiner Sprache

Ma langue de plomb...

Mes chemins sentaient la noisette, un mein Gedanken sn btter

Wi de Schliwen.

Mein Land entfrbt sich von Niedertrchtichkeit.

Ich habe meine Sprache verlernt.

Et les mots n'ont plus la mme douceur.

Et s ze spt for ze brllern

Ze spt for ze brlsen

En Deckel iwwer us

Un chuchotement en dcrescendo

Ma langue dracine

Coupe

Ich hann neischt meh ze saan.

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

HAUT

 

Wat weescht dau besser...?

 

Dein Auen hann nii gesinn

Et Zdern von usem Land

Dein Ohren hann nii gehuert

Et Sngen von den Wolken

Un dein Hnn hann nii verzehlt

Et Gedicht

Von di

Von li...

 

Un dau wllscht schwtzen

Un besser wssen

Un alles kennen

Un noch alles saan.

 

Kennscht dau di Sprooch

Wo de Steen noch pschpern

De Bm noch sngen

De Wolken mtbrngen?

 

Kennscht dau de Hmligkeet

Von den Wiertern?

Us Wierter.

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

HAUT

 

 

 

De Sprooch for deich La langue pour toi

 

Eich schwtzen en Sprooch Je parle une langue

Di dir im Herz n meh sngt Qui ne chante plus dans ton coeur

Un schwtzen se doch for deich Et cependant je la parle pour toi

 

Eich schreiwen en Sprooch Jcris une langue

Di dau nii meh lsen kannscht Que tu ne sauras jamais lire

Un schreiwen se doch for deich Et cependant je lcris pour toi

 

Eich sammeln Wierter Je collectionne des mots

En all Heftern un Bichern Dans tous les cahiers et livres

Mt di'n dau nii spillen kannscht Avec lesquels tu ne sauras jamais jouer

Un sammeln se doch for deich Et cependant je les collectionne pour toi

Watt ich machen hatt keen Wert Ce que je fais na pas de sens

Watt ich saan hatt keen Zweck Ce que je dis na plus dutilit

 

Un machen un saan et doch Et cependant je le fais et le dis

For deich... Pour toi

 

Mein Knd. Mon enfant

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

HAUT

 

 

 

 

Wonn Gedichte welken

 

Wonn Gedichte welken

sin aus Wlder Wieschte worre

un Schdel blchen in de Sunn

 

Wonn Gedichte welken

duht die Erd sich schneller drehe

un s gibt nimmie Dag un Nacht

 

Wonn Gedichte welken

spielt de liewe Gott im dreck

un gibt sich e zwttie Chance

 

Bruno Hain

Tire de la revue Paraple n1/2001

HAUT

 

 

Grenze

 

iwwer Berje

konn mer krawwle

 

durch Fliss

konn mer schwimme

 

Maure

konn mer abreisse

 

Sprooche

konn mer lerne

 

awwer die Bretter

vor de Kepp

die Bretter

 

Bruno Hain

Tire de la revue Paraple n1/2001

HAUT

 

 

 

(La posie suivante est crite avec la version vocalise du R Cela peut entraver la lecture pour certaines personnes peu sensibilises la graphie du A en guise de R. mia = mir, heat = hert, geleat = gelehrt)

 

 

De Fronseln

 

Jo mia sin nua de Fronseln wan dea gross France,

Mia sin jo nua en paa noch, wu hnn die Chance,

Wu vastehn, wenn die enen schennen iwa us,

Wo oich vastehn, wenn die nan spotten iwa us.

 

Jo mia sin noch die Fronseln,

Hie un doh noch en paa einzeln,

Wu schwtzen, wie die Olten us geleat,

Un doch vastehn, wos ma so iwaroll heat.

 

Jo mia sin noch so'n paar am Rnten,

Wu mehnen, des mia usa Bltt noch heppen knten,

Wu noch gea usa Freid un usa Laid so sahn,

Wie ma gesung, gelcht un gehiel van klin an.

 

En paar Kilometa van dh isch de Grenz,

Un uff da na Sitt nitt viel witta vasteht kens,

Ws mia schnaweln un vazeelen

Un sogar uff usa Art krakeelen.

 

S'isch nua en gnz schmala Stromen,

Wu noch bahll htt den Smen,

Den Smen van den Weatan,

Wu mia geleat van Kend an.

 

Ja mia Oman un Opan,

Mia mun es noch widdasch sahn,

Vielleicht gitt es noch en paar davan,

Wu sich spda arrinan dran.

 

(am Rnten = am Rande ; heppen = halten)

 

Suzanne Rouget

Tire de la revue Paraple n1/2001

HAUT

 

 

Urwasser

 

Dfes Wnterwasser w

Awwer Wasser sch Nx

Dnkel bis fascht Naat

Nr e Fnkel im Au

Unn's Wasser erweckt

Mit Feier zesmme

Im Bodde de Sme

 

Durch Quellwasser

Wachst Lwe hoch

Stfeweis

De Treppetrtte nff

Natur steht ff

De Hexe nh

Als Himmelfahrt

 

Feierznge sprtze

De Brnne brennt drstg

Em Berg ab laaft e Feierrad

Unn's Wasser steit zm Frmament

Trnetrppe rne mld

Trnk dich hl

Gesndhtt

 

Es Wasser laaft

Es Fass sch voll

De Flss fhrt alles abwrts drt

Wo's fach hingehere sll

Die Herze trscht die Flssigktt

Se lescht von allem Lwe Leib

So schenkt Elixier Ewgktt

 

Unn mmer drht es Wasserrad

 

...Wasseruhr...

 

...Urwasser...

 

Grard Botz

(Posie aimablement fournie par l'auteur Merci!)

HAUT

 

 

 

WERTERBUCH

 

 

Oder fer e livre de maux: Worldbook

 

 

 

Sprochlos

 

verloost isch unser Sproch

Stimmung voll Lust

verlor

verlust

 

ohne Stimm ohne Stomm

vor de letzt Stunn gestonn

 

de Schnawel durchnewelt

die Zung durchzwung

die Sproch durchbroch

die Ohre durchbohrt

 

lothringer Liet

honn dron gelitt

lothringer Lied

kling's lond gesund

 

sing's Zung

G'sang g'sung

chant son

sing song

 

 

 

Grard BOTZ

(Posie aimablement fournie par l'auteur Merci!)

 

HAUT

 

 

De Storsch im Salat

 

De Storsch im Salat

Hat sin Weh geklat

Es schmerzt ne so sin Ricke

Kann sich kum noch bicke

Hat alles usproviert

Ken Arnei hat ne kuriert

Niemand hat em bes jetzt geholf

Weder de Fuchs noch de Wolf

Doch de Frosch von de Seerosinsel

Uner em Wasservieh nit grad e Simpel

Versteht, was ne dut bedricke

Er wess es sin ken Micke

Min liewer Storsch,horsche, horsche,

Mach dir jetzt bloss ken Sorsche

Isch kenn e Fleck

An em schene Eck

Wo alle Wese

Kinne genese

Dort dut ma se vom Iwel erlese

Dort machsch du e longi Kur

On dem Ort fliesst Elixir dAmour

Geniess die helsome Sfte

Node kummsch de wieder zu Krfte

De Storsch befolscht dene gute Rot

Un sehr bal verschwind de Kummer wu ne plot

 

Camille Barthel

(Fable aimablement fournie par l'auteur le 27.11.05 Pays de Sarreguemines)

 


sommaire contact