A Bìbbia corsa

Gènesi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Pruvèrbii
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Ecclesiasta
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Salmi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150

Evangelu secondu san Lucca
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Atti di l’Apòstuli
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Prima epìstula di san Ghjuvanni
1 - 2 - 3 - 4 - 5


  ou faire une recherche par mot corse :   ou par mot français :  
Gènesi - 10 - A Bìbbia corsa - Traduction de la Bible en corse

Gènesi
capìtulu 10
Genèse
chapitre 10

e nazioni isciute da i figlioli di Noè
1
Eccu a pusterità di i figlioli di Noè : Semme, Sciame è Ghjafettu. Li nascì figlioli dopu à u dilùviu.

les nations issues des fils de Noé
1
Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge.
2
I figlioli di Ghjafettu fùbbenu: Gomer, Magog, Madai, Ghjavan, Tubal, Meschec è Tiras.
2
Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras.
3
I figlioli di Gomer : Aschenaz, Rifat è Togarma.
3
Les fils de Gomer : Aschkenaz, Riphat et Togarma.
4
I figlioli di Ghjavan : Elischa, Tarsissu, Chittim è Dodanim.
4
Les fils de Javan : Élischa, Tarsis, Kittim et Dodanim.
5
Hè per mezu d’elli ch’elle sò state pupulate l’ìsule di e nazioni secondu e so terre, secondu a lingua d’ognunu, secondu e so famìglie, secondu e so nazioni.
5
C’est par eux qu’ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations.
6
I figlioli di Sciame fùbbenu : Cusch, Mitsraim, Puth è Canan.
6
Les fils de Cham furent : Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan.
7
I figlioli di Cusch : Saba, Havila, Sabta, Raema è Sabteca. I figlioli di Raema : Seba è Dèdanu.
7
Les fils de Cusch : Saba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca. Les fils de Raema : Séba et Dedan.
8
Cusch ginarò ancu à Nimrod ; ghjè ellu chì cuminciò ad esse putente nantu à a terra.
8
Cusch engendra aussi Nimrod ; c’est lui qui commença à être puissant sur la terre.
9
Fubbe un maiò cacciadore voltu à u Signore ; hè per quessa ch’ellu si dice : Cum’è Nimrod, cacciadore valurosu voltu à u Signore.
9
Il fut un vaillant chasseur devant l’Éternel ; c’est pourquoi l’on dit : Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l’Éternel.
10
Rignò prima nantu à Babel, à Erec, ad Accad è à Calnè, à u paese di Schinear.
10
Il régna d’abord sur Babel, Érec, Accad et Calné, au pays de Schinear.
11
Da ssu paese iscì Assur chì custruse à Niniva, à Rehoboth Hir, à Calach,
11
De ce pays-là sortit Assur ; il bâtit Ninive, Rehoboth Hir, Calach,
12
è à Resen trà Niniva è Calach ; ghjè a cità maiò.
12
et Résen entre Ninive et Calach ; c’est la grande ville.
13
Mitsraim ginarò i Ludimi, l’Anamimi, i Leabimi, i Naftuimi,
13
Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim,
14
i Patrusimi, i Casluimi, da duv’elli sò isciuti i Filistini, è i Caftorimi.
14
les Patrusim, les Casluhim, d’où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim.
15
Cananu ginarò à Sidone, u so primunatu, è à Heth ;
15
Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth;
16
è i Ghjebusiani, l’Amoreani, i Guirgasiani,
16
et les Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens,
17
l’Eviani, l’Archiani, i Siniani,
17
les Héviens, les Arkiens, les Siniens,
18
l’Arvadiani, i Tsemariani, l’Hamatiani. Dopu, e famìglie di i Cananiani si sparguglionu.
18
les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent.
19
I lìmiti di i Cananiani andonu da Sidone, da e parti di Guerar, finu à Gaza, è da e parti di Sodoma, di Gomorra, d’Adma è di Tseboim, finu à Lescha.
19
Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu’à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, jusqu’à Léscha.
20
Quessi sò i figlioli di Sciame, secondu e so famìglie, secondu e so lingue, secondu i so paesi, secondu e so nazioni.
20
Ce sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon leurs nations.
21
Nascì ancu figlioli à Semme, babbu di tutti i figlioli d’Heber, è fratellu di Ghjafettu u maiò.
21
Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d’Héber, et frère de Japhet l’aîné.
22
I figlioli di Semme fùbbenu : Èlamu, Assur, Arpacschad, Lud è Aram.
22
Les fils de Sem furent : Élam, Assur, Arpacschad, Lud et Aram.
23
I figlioli d’Aram : Uts, Hul, Gheter è Masch.
23
Les fils d’Aram : Uts, Hul, Guéter et Masch.
24
Arpacschad ginarò à Schelach ; è Schelach ginarò ad Heber.
24
Arpacschad engendra Schélach ; et Schélach engendra Héber.
25
Nascì ad Heber dui figlioli : u nome di l’unu era Peleg, perchì di i so tempi a terra fù spartuta, è u nome di u so fratellu era Ghjocthan.
25
Il naquit à Héber deux fils : le nom de l’un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan.
26
Ghjocthan ginarò ad Alchmodad, à Schelef, ad Hatsarmaveth, à Ghjerach,
26
Jokthan engendra Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach,
27
à Hadoram, à Uzal, à Dichla,
27
Hadoram, Uzal, Dikla,
28
ad Obal, ad Abimael, à Seba,
28
Obal, Abimaël, Séba,
29
ad Òfiru, ad Havila è à Ghjobab. Tutti quessi fùbbenu figlioli di Ghjochthan.
29
Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jokthan.
30
Abitonu da Mescha, di e parti di Sefar, finu à a muntagna di u livante.
30
Ils habitèrent depuis Méscha, du côté de Sephar, jusqu’à la montagne de l’orient.
31
Quessi sò i figlioli di Semme, secondu e so famìglie, secondu e so lingue, secondu i so paesi, secondu e so nazioni.
31
Ce sont là les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon leurs nations.
32
Tali sò e famìglie di i figlioli di Noè, secondu e so generazioni, secondu e so nazioni. È ghjè d’elli ch’elle sò surtite e nazioni chì si sò sparte nantu à a terra dopu à u dilùviu.
32
Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, selon leurs nations. Et c’est d’eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.

chapitre précédent : 9   |   chapitre suivant : 11
index