A Bìbbia corsa

Gènesi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Pruvèrbii
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Ecclesiasta
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Salmi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150

Evangelu secondu san Lucca
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Atti di l’Apòstuli
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Prima epìstula di san Ghjuvanni
1 - 2 - 3 - 4 - 5


  ou faire une recherche par mot corse :   ou par mot français :  
Gènesi - 46 - A Bìbbia corsa - Traduction de la Bible en corse

Gènesi
capìtulu 46
Genèse
chapitre 46

a famìglia di Ghjacobbu ghjunghje è si stabilisce in Egittu
1
Israele partì, cun tuttu ciò chì l’appartinia. Ghjunse in Beer Scheba, è uffrì sacrifìzii à u Diu di u so babbu Isaccu.

arrivée et établissement de la famille de Jacob en Egypte
1
Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer Schéba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac.
2
Diu parlò ad Israele in una visione di a notte, è disse : Ghjacobbu ! Ghjacobbu ! Israele rispose : Èccumi !
2
Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob ! Israël répondit : Me voici !
3
È Diu disse : Sò u Diu, u Diu di u to babbu. Ùn àbbia paura di falà in Egittu, chì culà ti faraghju divintà una nazione maiò.
3
Et Dieu dit : Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation.
4
Èiu stessu falaraghju cun tè in Egittu, ed èiu stessu ti ne faraghju ricullà ; è Ghjiseppu ti chjudarà l’ochji.
4
Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t’en ferai remonter ; et Joseph te fermera les yeux.
5
Ghjacobbu lasciò à Beer Scheba ; è i figlioli d’Israele mèssenu à Ghjacobbu, u so babbu, mèssenu i so figlioli è e so mòglie, nantu à i carri chì Faraone avia mandatu per traspurtalli.
5
Jacob quitta Beer Schéba ; et les fils d’Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter.
6
Piglionu ancu e so bande d’animali è i bè ch’elli avìanu acquistatu in lu paese di Cananu. È Ghjacobbu andò in Egittu cun tutta a so famìglia.
6
Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte, avec toute sa famille.
7
Purtò cun ellu in Egittu i so figlioli è i figlioli di i so figlioli, e so figliole è e figliole di i so figlioli, è tutta a so famìglia.
7
Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille.
8
Eccu i nomi di i figlioli d’Israele, chì vènsenu in Egittu. Ghjacobbu è i so figlioli. Primunatu di Ghjacobbu : Rubene.
8
Voici les noms des fils d’Israël, qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob : Ruben.
9
Figlioli di Rubene : Henoc, Pallu, Hetsron è Carmi.
9
Fils de Ruben : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi.
10
Figlioli di Simeone : Ghjemuel, Ghjamin, Ohad, Ghjachin è Tsochar, è Saul, figliolu di a Cananiana.
10
Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar ; et Saul, fils de la Cananéenne.
11
Figlioli di Levia : Gherschon, Cheath è Merari.
11
Fils de Lévi : Guerschon, Kehath et Merari.
12
Figlioli di Ghjuda : Er, Onan, Schela, Perets è Zarach ; ma Er è Onan mòrsenu in lu paese di Cananu. I figlioli di Perets fùbbenu Hetsron è Hamul.
12
Fils de Juda : Er, Onan, Schéla, Pérets et Zarach ; mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Pérets furent Hetsron et Hamul.
13
Figlioli d’Issàcaru : Thola, Puva, Ghjob è Schimron.
13
Fils d’Issacar : Thola, Puva, Job et Schimron.
14
Figlioli di Zabulone : Sered, Elon è Ghjahleel.
14
Fils de Zabulon : Séred, Élon et Jahleel.
15
Quessi sò i figlioli chì Lea parturì à Ghjacobbu in Paddan Aram, è a so figliola Dina. I so figlioli è e so figliole èranu in tuttu trentatrè persone.
15
Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Paddan Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes.
16
Figlioli di Gade : Tsifjon, Haggi, Schuni, Etsbon, Eri, Arodi è Areeli.
16
Fils de Gad : Tsiphjon, Haggi, Schuni, Etsbon, Ér i, Arodi et Areéli.
17
Figlioli d’Asèriu : Ghjimna, Ghjischva, Ghjischvi è Bèria ; è Serach, à so surella. È i figlioli di Bèria : Heber è Malchiel.
17
Fils d’Aser : Jimna, Jischva, Jischvi et Beria; et Sérach, leur sœur. Et les fils de Beria : Héber et Malkiel.
18
Quessi sò i figlioli di Zilpa, chì Làbanu avia datu à Lea, a so figliola ; è i parturì à Ghjacobbu. In tuttu, sèdeci persone.
18
Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donnée à Léa, sa fille ; et elle les enfanta à Jacob. En tout, seize personnes.
19
Figlioli di Rachella, mòglia di Ghjacobbu : Ghjiseppu è Beniaminu.
19
Fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et Benjamin.
20
Nascì à Ghjiseppu, in lu paese d’Egittu, Manassèiu ed Efràime, ch’ella li parturì Asnath, figliola di Poti Fera, prete d’On.
20
Il naquit à Joseph, au pays d’Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Poti Phéra, prêtre d’On.
21
Figlioli di Beniaminu : Bela, Becher, Aschbel, Guera, Naaman, Ehi, Rosch, Muppim, Huppim è Ard.
21
Fils de Benjamin : Béla, Béker, Aschbel, Guéra, Naaman, Éhi, Rosch, Muppim, Huppim et Ard.
22
Quessi sò i figlioli di Rachella, chì nascinu à Ghjacobbu. In tuttu, quatòrdeci persone.
22
Ce sont là les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob. En tout, quatorze personnes.
23
Figlioli di Danu : Huschim.
23
Fils de Dan : Huschim.
24
Figlioli di Nèftali : Ghjathseel, Guni, Ghjetser è Schillem.
24
Fils de Nephthali : Jathtseel, Guni, Jetser et Schillem.
25
Quessi sò i figlioli di Bilha, chì Làbanu avia datu à Rachella ; è i parturì à Ghjacobbu. In tuttu, sette persone.
25
Ce sont là les fils de Bilha, que Laban avait donnée à Rachel, sa fille ; et elle les enfanta à Jacob. En tout, sept personnes.
26
E persone chì vènsenu cun Ghjacobbu in Egittu, è chì èranu isciute da ellu, èranu sessantasei in tuttu, senza cuntà e mòglie di i figlioli di Ghjacobbu.
26
Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, et qui étaient issues de lui, étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob.
27
È Ghjiseppu avia dui figlioli chì l’èranu nati in Egittu. E persone di a famìglia di Ghjacobbu chì vènsenu in Egittu èranu in tuttu settanta.
27
Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix.
28
Ghjacobbu mandò nanzu à Ghjuda ind’è Ghjiseppu, per dilli ch’ellu andava in Gosen.
28
Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour l’informer qu’il se rendait en Gosen.
29
Ghjiseppu attaccò u so carru è cullò nantu, per andà in Gosen, à scuntrà ad Israele, u so babbu. Quand’ellu u vide, li si lampò à u collu, è piense una bella stonda nantu à u so collu.
29
Joseph attela son char et y monta, pour aller en Gosen, à la rencontre d’Israël, son père. Dès qu’il le vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou.
30
Israele disse à Ghjiseppu : Ch’e mòrghi avale, postu ch’e aghju vistu a to fàccia è chì tù sì in vita !
30
Israël dit à Joseph : Que je meure maintenant, puisque j’ai vu ton visage et que tu vis encore !
31
Ghjiseppu disse à i so fratelli è à a famìglia di u so babbu : Aghju da avertisce à Faraone, è li diciaraghju: I mio fratelli è a famìglia di u mio babbu, chì ghjèranu in lu paese di Cananu, sò ghjunti vicinu à mè.
31
Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai : Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi.
32
Iss’omi sò pastori, chì allèvanu e bande d’animali, hanu purtatu e so pècure è i so boi, è tuttu ciò chì l’appartene.
32
Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux ; ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient.
33
È quandu Faraone vi chjamarà, è diciarà :
33
Et quand Pharaon vous appellera, et dira :
34
Chì ghjè a vostra occupazione ? rispundarete : I to servitori hanu allivatu bande d’animali, da a nostra giuventù finu ad avale, noi è i nostri babbi. Di ssa manera, starete in lu paese di Gosen, chì tutti i pastori sò in abumineghju à l’Egizziani.
34
Quelle est votre occupation ? vous répondrez : Tes serviteurs ont élevé des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu’à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gosen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens.

chapitre précédent : 45   |   chapitre suivant : 47
index