A Bìbbia corsa

Gènesi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Pruvèrbii
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Ecclesiasta
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Salmi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150

Evangelu secondu san Lucca
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Atti di l’Apòstuli
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Prima epìstula di san Ghjuvanni
1 - 2 - 3 - 4 - 5


  ou faire une recherche par mot corse :   ou par mot français :  
Gènesi - 36 - A Bìbbia corsa - Traduction de la Bible en corse

Gènesi
capìtulu 36
Genèse
chapitre 36
1
Eccu a pusterità d’Esaù, vale à dì Edome.
1
Voici la postérité d’Ésaü, qui est Édom.
2
Esaù pigliò e so mòglie trà e figliole di Cananu : Ada, figliola di Elon, l’Hetianu; Oholibama, figliola d’Ana, figliola di Tsibeon, l’Hevianu ;
2
Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan : Ada, fille d’Élon, le Héthien ; Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeon, le Hévien ;
3
è Basmath, figliola d’Ismaele, surella di Nebajoth.
3
et Basmath, fille d’Ismaël, sœur de Nebajoth.
4
Ada parturì ad Esaù à Elifaz ; Basmath dete nàscita à Reuel ;
4
Ada enfanta à Ésaü Éliphaz ; Basmath enfanta Réuel ;
5
è Oholibama parturì à Ghjeusch, à Ghjaelam è à Chorè. Quessi sò i figlioli d’Esaù, chì li nascinu in lu paese di Cananu.
5
et Oholibama enfanta Jéusch, Jaelam et Koré. Ce sont là les fils d’Ésaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan.
6
Esaù pigliò e so mòglie, i so figlioli è e so figliole, tutte e persone di a so casa, e so bande d’animali, tuttu u so bistiame, è tuttu u bè ch’ellu avia acquistatu in lu paese di Cananu, è si n’andò in un antru paese, luntanu da Ghjacobbu, u so fratellu.
6
Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu’il avait acquis au pays de Canaan, et il s’en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère.
7
Chì e so ricchezze èranu troppu maiò per ch’elli stàssinu inseme, è a cuntrata duv’elli sughjurnàvanu ùn pudia più bastà à cagione di e so bande d’animali.
7
Car leurs richesses étaient trop considérables pour qu’ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux.
8
Esaù si stabilì in la muntagna di Seir. Esaù, ghjè Edome.
8
Ésaü s’établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c’est Édom.
9
Eccu a pusterità d’Esaù, babbu d’Edome, in la muntagna di Seir.
9
Voici la postérité d’Ésaü, père d’Édom, dans la montagne de Séir.
10
Eccu i nomi di i figlioli d’Esaù : Elifaz, figliolu d’Ada, mòglia d’Esaù ; Reuel, figliolu di Basmath, mòglia d’Esaù.
10
Voici les noms des fils d’Ésaü : Éliphaz, fils d’Ada, femme d’Ésaü ; Réuel, fils de Basmath, femme d’Ésaü.
11
I figlioli d’Elifaz fùbbenu : Theman, Omar, Tsefo, Gaetham è Chenaz.
11
Les fils d’Éliphaz furent : Théman, Omar, Tsepho, Gaetham et Kenaz.
12
È Thimna era a cuncubina d’Elifaz, figliolu d’Esaù : li parturì ad Amalec. Quessi sò i figlioli di Ada, mòglia d’Esaù.
12
Et Thimna était la concubine d’Éliphaz, fils d’Ésaü : elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d’Ada, femme d’Ésaü.
13
Eccu i figlioli di Reuel : Nahath, Zerach, Schamma è Mizza. Quessi sò i figlioli di Basmath, mòglia d’Esaù.
13
Voici les fils de Réuel : Nahath, Zérach, Schamma et Mizza. Ce sont là les fils de Basmath, femme d’Ésaü.
14
Eccu i figlioli di Oholibama, figliola d’Ana, figliola di Tsibeon, mòglia d’Esaù : parturì ad Esaù à Ghjeusch, à Ghjaelam è à Chorè.
14
Voici les fils d’Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeon, femme d’Ésaü : elle enfanta à Ésaü Jéusch, Jaelam et Koré.
15
Eccu i capi di tribù isciute da i figlioli d’Esaù. – Eccu i figlioli di Elifaz, primunatu d’Esaù : u capu Theman, u capu Omar, u capu Tsefo, u capu Chenaz,
15
Voici les chefs de tribus issues des fils d’Ésaü. – Voici les fils d’Éliphaz, premier-né d’Ésaü : le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz,
16
u capu Chorè, u capu Gaetham, u capu Amalec. Quessi sò i capi isciuti da Elifaz, in lu paese di Edome. Sò i figlioli di Ada.
16
le chef Koré, le chef Gaetham, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d’Éliphaz, dans le pays d’Édom. Ce sont les fils d’Ada.
17
Eccu i figlioli di Reuel, figliolu d’Esaù : u capu Nahath, u capu Zerach, u capu Schamma, u capu Mizza. Quessi sò i capi isciuti da Reuel, in lu paese d’Edome. Sò quessi i figlioli di Basmath, mòglia d’Esaù.
17
Voici les fils de Réuel, fils d’Ésaü : le chef Nahath, le chef Zérach, le chef Schamma, le chef Mizza. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans le pays d’Édom. Ce sont là les fils de Basmath, femme d’Ésaü.
18
Eccu i figlioli di Oholibama, mòglia d’Esaù : u capu Ghjeusch, u capu Ghjaelam, u capu Chorè. Quessi sò i capi isciuti da Oholibama, figliola d’Ana, mòglia d’Esaù.
18
Voici les fils d’Oholibama, femme d’Ésaü : le chef Jéusch, le chef Jaelam, le chef Koré. Ce sont là les chefs issus d’Oholibama, fille d’Ana, femme d’Ésaü.
19
Sò quessi i figlioli d’Esaù, è sò quessi i so capi di tribù. Esaù, ghjè Edome.
19
Ce sont là les fils d’Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribus. Ésaü, c’est Édom.
20
Eccu i figlioli di Seir, l’Horianu, antichi abitanti di u paese : Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana ;
20
Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays : Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana,
21
Dischon, Etser, è Dischan. Quessi sò i capi di l’Horiani, figlioli di Seir, in lu paese d’Edome.
21
Dischon, Etser, et Dischan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir, dans le pays d’Édom.
22
I figlioli di Lothan fùbbenu : Hori è Hemam. A surella di Lothan fù Thimna.
22
Les fils de Lothan furent : Hori et Hémam. La sœur de Lothan fut Thimna.
23
Eccu i figlioli di Schobal : Alvan, Manahath, Ebal, Schefo è Onam.
23
Voici les fils de Schobal : Alvan, Manahath, Ébal, Schepho et Onam.
24
Eccu i figlioli di Tsibeon : Aja è Ana. Ghjè issu Ana chì truvò e surgenti calde in lu desertu, quand’ellu facia pasce i sumeri di Tsibeon, u so babbu.
24
Voici les fils de Tsibeon : Ajja et Ana. C’est cet Ana qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tsibeon, son père.
25
Eccu i figlioli d’Ana : Dischon, è Oholibama, figliola d’Ana.
25
Voic i les enfants d’Ana : Dischon, et Oholibama, fille d’Ana.
26
Eccu i figlioli di Dischon : Hemdan, Eschban, Ghjithran è Charen.
26
Voici les fils de Dischon : Hemdan, Eschban, Jithran et Karen.
27
Eccu i figlioli di Etser : Bilhan, Zaavan è Acan.
27
Voici les fils d’Etser : Bilhan, Zaavan et Akan.
28
Eccu i figlioli di Dischan : Uts è Aran.
28
Voici les fils de Dischan : Uts et Aran.
29
Eccu i capi di l’Horiani : u capu Lothan, u capu Schobal, u capu Tsibeon, u capu Ana,
29
Voici les chefs des Horiens : le chef Lothan, le chef Schobal, le chef Tsibeon, le chef Ana,
30
u capu Dischon, u capu Etser, u capu Dischan. Quessi sò i capi di l’Horiani, i capi ch’elli èbbenu in lu paese di Seir.
30
le chef Dischon, le chef Etser, le chef Dischan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu’ils eurent dans le pays de Séir.
31
Eccu i rè chì hanu rignatu in lu paese di Edome, prima chì un rè rignassi nantu à i figlioli d’Israele.
31
Voici les rois qui ont régné dans le pays d’Édom, avant qu’un roi régnât sur les enfants d’Israël.
32
Bela, figliolu di Beor, rignò nantu à Edome ; è u nome di a so cità era Dinhaba.
32
Béla, fils de Béor, régna sur Édom ; et le nom de sa ville était Dinhaba.
33
Bela morse, è Ghjobab, figliolu di Zerach, di Botsra, rignò à so postu.
33
Béla mourut ; et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place.
34
Ghjobab morse, è Huscham, di u paese di i Themaniti, rignò à so postu.
34
Jobab mourut ; et Huscham, du pays des Thémanites, régna à sa place.
35
Huscham morse, è Hadad, figliolu di Bedad, rignò à a so piazza. Ghjè ellu chì culpì à Madianu in li campi di Moabe. U nome di a so cità era Avith.
35
Huscham mourut ; et Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. C’est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avith.
36
Hadad morse, è Samla, di Masreca, rignò à a so piazza.
36
Hadad mourut ; et Samla, de Masréka, régna à sa place.
37
Samla morse, è Saullu, di Rehoboth nantu à u fiume, rignò à a so piazza.
37
Samla mourut ; et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place.
38
Saullu morse, è Baal Hanan, figliolu d’Acbor, rignò à a so piazza.
38
Saül mourut ; et Baal Hanan, fils d’Acbor, régna à sa place.
39
Baal Hanan, figliolu d’Acbor, morse, è Hadar rignò à so postu. U nome di a so cità era Pau; è u nome di a so mòglia Mehethabeel, figliola di Mathred, figliola di Mezahab.
39
Baal Hanan, fils d’Acbor, mourut ; et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Pau ; et le nom de sa femme Mehéthabeel, fille de Mathred, fille de Mézahab.
40
Eccu i nomi di i capi isciuti da Esaù, secondu e so tribù, secondu i so territorii, è secondu i so nomi : u capu Thimna, u capu Alva, u capu Ghjetheth,
40
Voici les noms des chefs issus d’Ésaü, selon leurs tribus, selon leurs territoires, et d’après leurs noms : le chef Thimna, le chef Alva, le chef Jetheth,
41
u capu Oholibama, u capu Ela, u capu Pinon,
41
le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon,
42
u capu Chenaz, u capu Theman, u capu Mibtsar,
42
le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mibtsar,
43
u capu Magdiel, u capu Iram. Quessi sò i capi di Edome, secondu e so abitazioni in lu paese ch’elli pussidìanu. Eccu quì à Esaù, babbu di Edome.
43
le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là les chefs d’Édom, selon leurs habitations dans le pays qu’ils possédaient. C’est là Ésaü, père d’Édom.

chapitre précédent : 35   |   chapitre suivant : 37
index